Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

kindercentrum de Bofkontjes
Tarthorst 4
6708 JA Wageningen

Spelenderwijs 2-4 jaar  
1 groep   06 51134228   mail 

Wilt u langskomen

op de locatie?

Vraag hier een

rondleiding aan!

 

 pedagogische werkwijze 
de Bofkontjes    


algemeen
De Bofkontjes is één van de vijf Spelenderwijs locaties in Wageningen. De Bofkontjes is een Spelenderwijs locatie, die halve dagopvang biedt. Op Spelenderwijs locaties vangen we kinderen van 2 tot 4 jaar op en werken we met een VVE methode. Met deze methode bieden we kinderen optimale ontwikkelingskansen. Alle ochtenden zijn we open van 8.00 tot 13.00 uur. De basis stamgroep bestaat uit maximaal 14 peuters tussen 2-4 jaar. Onze locatie/groep is gehuisvest in basisschool ‘De Tarthorst’. In een prachtig ruime en lichte groepsruimte is volop gelegenheid om te spelen met verschillende materialen in verschillend ingerichte speelhoeken. Er is een rechtstreekse verbinding tussen de groep en de buitenruimte waardoor er vaak gelegenheid is naar buiten te gaan. De buitenruimte is ruim opgezet met een zandbak en veel plaats om te rennen,  te fietsen en spelletjes te doen. Naast de buitenruimte hebben we ook mogelijkheid de speel/gymzaal te gebruiken. Hierdoor is er nog meer gelegenheid voor spel en ontwikkeling!

spelenderwijs opvang
Kinderen die gebruik maken van onze locatie komen vanuit diverse  achtergronden. Er zijn kinderen van werkende en niet-werkende ouders maar ook kinderen met een zogenaamde VVE-indicatie, die extra aandacht en begeleiding krijgen. VVE is de afkorting voor Voor- en Vroegschoolse educatie. We  werken op de Bofkontjes  met de VVE methode Piramide. Dit is een speelse educatieve methode die jonge kinderen optimaal in hun ontwikkeling stimuleert. Alle kinderen hebben hier profijt van en we kunnen kinderen die zich minder goed ontwikkelen hiermee extra ondersteunen.  Het werken met een VVE programma biedt volop ruimte voor eigen inbreng en initiatieven van pedagogisch medewerkers  en de kinderen. Naast de pedagogisch medewerkers zetten we VVE consulenten in. Deze consulenten werken ter ondersteuning van de kinderen met een VVE indicatie. Dit doen zij in de vorm van spelbegeleiding en tutoring op de groep en zo nodig ook in de thuissituatie.

pedagogische werkwijze
De pedagogische werkwijze is de eigen invulling in de praktijk van het organisatiebrede pedagogisch beleid.

Hieronder een indruk van de werkwijze bij de Bofkontjes.
Bij de Bofkontjes werken vaste pedagogisch medewerkers  op vaste dagdelen. Een kind wordt bij plaatsing altijd gekoppeld aan een vaste medewerker. Deze medewerker zal in eerste instantie het aanspreekpunt voor de ouders zijn.
We zorgen voor een vaste dagindeling om structuur en houvast te bieden. We maken daarvoor o.a. gebruik van pictogrammen die aan de muur in de kring hangen, maar ook o.a. bij de toiletjes. 
We werken met thema’s. Ieder thema duurt vier weken, de vierde week kan ook ingezet worden als thema vrije week. In deze thema vrije week kunnen we het thema waarin we aan het werk zijn met de kinderen nog verder uitdiepen. Anderzijds bereiden we in de thema vrije week met elkaar het nieuwe thema voor. Bij de Bofkontjes behandelen we per jaar 10 thema’s. 
Wij zorgen met elkaar voor een uitdagende omgeving waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt de genoemde vaardigheden zo goed mogelijk te  ontwikkelen. We scheppen een omgeving  die tegemoet komt aan het verlangen en de nieuwsgierigheid van kinderen om op verkenning te gaan, nieuwe dingen te ontdekken en zich zo de wereld om hen heen eigen te maken. 
In de persoonlijke ontwikkeling spelen ook taal en spraak een belangrijke rol. Er is een aantal kinderen die een VVE indicatie hebben op het gebied van de taal/spraakontwikkeling. Daarom is het bij ons extra belangrijk om hier voldoende aandacht aan te besteden. Zo spreken we altijd duidelijk en correct Nederlands tegen de kinderen. Zo nodig herhalen we zinnen i.p.v. deze te verbeteren. Ook anderstalige kinderen spreken we in het Nederlands aan. 
Bij de Bofkontjes zorgen zowel de medewerkers als de VVE consulenten voor een goede basis door met elkaar een gezellige sfeer op de groep te creëren. We moedigen kinderen aan om samen dingen te doen, zoals samen spelen in bijv. de bouw- of huishoek. Ook samen eten en drinken vinden we belangrijk. Dit doen we altijd met elkaar aan tafel. Ook gaan we samen in de kring en samen knutselen. 
We leren kinderen begrip te hebben voor de ander, bijv. als een ander kindje verdriet heeft of juist ergens heel erg blij om is. Dit doen we door te benoemen wat we bij het kind zien en dit met elkaar te bespreken.
We leren kinderen rekening te houden met elkaar. Bijv. door het delen van speelgoed en door samen te spelen.
We leren kinderen om zelf conflicten op te lossen, door hen te stimuleren zelf aan te geven of zij iets wel of niet leuk vinden.

In het werken met thema’s bieden we activiteiten aan om deze tussendoelen te bereiken. Bijv.:
• motorische ontwikkeling: balanceren, klimmen, hardlopen, springen.
• de taalontwikkeling: taalgebruik, woordenschat, begrijpend luisteren, deelname aan gesprekken en vertellen.
• bij Piramide wordt gesproken over  speelwerkgedrag. Hieronder vallen bijv. leergierigheid, initiatief, motivatie, creativiteit, concentratie en fantasiespel.
• rekenen, denken en waarnemen: kleur, vorm, classificeren, grootte en meten. 
• ruimte: het eigen lichaam, oriënteren in de ruimte.
• tijd: bijv. het dagritme.
• wereldverkenning: bijv. gezondheid en verkeer.

 

 

© Kinderopvang Wageningen 2017