Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

spelenderwijsopvang
De Spelenderwijsgroepen zijn het resultaat van de inspanningen van de Gemeente Wageningen, Solidez, Kinderopvang Wageningen en kindercentrum Schateiland om te komen tot harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen in Wageningen.
Spelenderwijs opvang combineert de kracht van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Op Spelenderwijs groepen groeien kinderen van 2 en 3 jaar, met en zonder behoefte aan extra ondersteuning, van werkende en niet-werkende ouders samen op. Er is volop gelegenheid van elkaar te leren en er is extra ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben. 


extra ondersteuning  in de vorm van VVE
VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie en dit heeft het doel kinderen de gelegenheid te geven zich kansrijk te ontwikkelen zodat zij daarna een goede start op de basisschool  kunnen maken. Kinderen die deze extra ondersteuning nodig hebben, krijgen een VVE-indicatie. Een VVE-indicatie wordt verstrekt door het consultatiebureau en kan ook in overleg tussen consultatiebureau en kinderdagverblijf worden toegekend.

Op de Spelenderwijsgroepen wordt gewerkt met één van de VVE-methodes. Een VVE-methode werkt bewust en gericht aan het stimuleren van de totale ontwikkeling van kinderen. Alle kinderen in een Spelenderwijsgroep profiteren van deze werkwijze. De gevarieerde samenstelling van de groepen biedt kinderen bovendien een rijke leeromgeving. Het zien van voorbeeldgedrag van andere kinderen werkt stimulerend en omgekeerd is het helpen van een ander kindje een belangrijke ervaring voor het verwerven van sociale competenties.
Kinderen met een VVE-indicatie krijgen alle extra aandacht die ze nodig hebben. Hiervoor wordt o.a. ook een VVE-consulent ingeschakeld. De VVE-consulenten zijn in dienst bij Solidez en worden betaald door de gemeente Wageningen. De VVE-consulenten hebben ook een taak in de extra observaties voor de kinderen met een VVE-indicatie. Zij ondersteunen verder de pedagogisch medewerkers en de locatiemanager bij de uitvoering van VVE op de locatie en zij bieden opvoedondersteuning aan de ouders, eventueel ook in de thuissituatie. 

Alle pedagogisch medewerkers van Spelenderwijsgroepen zijn of worden  d.m.v. een speciale training opgeleid voor het werken in de Spelenderwijsgroepen.
Kinderen met een VVE-indicatie hebben recht op 3 dagdelen opvang per week. Indien het consultatiebureau en de VVE-consulent vinden dat dit nodig is voor de ontwikkeling van uw kind, kan uw kind wanneer het 3 jaar is gebruik maken van een vierde dagdeel.

 

© Kinderopvang Wageningen 2018