Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

medewerkers
Binnen onze organisatie werken ongeveer 160 mensen, bijna allemaal in deeltijd.     

op het servicebureau
Op het servicebureau zijn 12 medewerkers in uiteenlopende functies en onderdelen werkzaam: plaatsingen (3), P&O (3), financiën (2), de medewerker communicatie en de kantoorassistent, de manager bedrijfsvoering en de directeur.

op de locaties
Op de locaties vinden we naast locatiemanagers en management-assistenten de pedagogisch medewerkers. Uiteraard voldoen zij allemaal aan de geldende opleidingseisen. Daarnaast volgen alle medewerkers de cursus kinder-ehbo, inclusief de jaarlijkse herhaling. Tevens wordt jaarlijks een steeds wisselend scholingsplan vastgesteld. Hierin is onze jaarlijkse studiedag, de wettelijk verplichte scholing en de voor dat jaar gekozen aanvullende scholing voor medewerkers opgenomen.     

pedagogisch medewerkers         
Elke groep wordt begeleid door gediplomeerde pedagogisch medewerkers met een kindgerichte opleiding op minimaal MBO niveau. Zij zijn verantwoordelijk voor de opvang van de kinderen binnen hun groep. In de regel werken er twee medewerkers per dag op een groep.

De pedagogisch medewerkers houden regelmatig locatie- en of teamoverleg, onder leiding van de locatiemanager. Hier worden de inhoud van het werk, organisatorische zaken en de onderlinge samenwerking binnen het team besproken. Daarnaast wordt er regelmatig groepsoverleg gehouden. In dit overleg komen de dagelijkse gang van zaken, de taakverdeling en het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen aan de orde.

invalkrachten
Tijdens ziekte of vrije dagen van de vaste pedagogisch medewerker worden invalkrachten ingezet. We proberen zoveel mogelijk dezelfde invalkrachten op dezelfde groepen te laten werken, zodat de kinderen ook met hen vertrouwd zijn.

locatiemanagers en management-assistenten
De locatiemanager geeft leiding aan de locaties in haar wijk; we onderscheiden drie wijken: west, midden en oost. De locatiemanager is mede verantwoordelijk voor de vertaling van het door de directie vastgestelde beleid ten aanzien van onder andere personele, financiële, materiële en pedagogische aangelegenheden. Zij geeft leiding aan de voorbereiding en uitvoering van alle taken binnen de wijk om een verantwoorde opvang te realiseren.
Elke locatiemanager heeft een management-assistent die enkele dagdelen ondersteunende taken uitvoert en de locatiemanager vervangt bij afwezigheid.

technische dienst 
De technische dienst zorgt voor onderhoud en reparaties op de locaties. Voor elke wijk is er één medewerker technische dienst.

stagiaires
Wij bieden stagiaires een stageplaats, ook in onze kindercentra. Tijdens de stage staat leren voorop.  

  • Beroeps Ondersteunende Leerweg (BOL): Deze stagiaires draaien mee naast en onder begeleiding van de pedagogisch medewerker. De stagiaires komen van de opleiding SPW (Sociaal Pedagogisch Werk).
  • Incidenteel komen er ook stagiaires via een middelbare school. Van school uit moeten zij ervaring opdoen in verschillende werksituaties. Wij werken hier aan mee als er gelegenheid voor is op de groep. Hiermee bieden we scholieren de kans om een indruk te krijgen van het werk binnen de kinderopvang.

 

© Kinderopvang Wageningen 2021