Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

privacybeleid

Kinderopvang Wageningen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacybeleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of contactformulieren via onze website.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderopvang Wageningen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacybeleid;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten betreffende persoonsgegevens, hier op willen wijzen en deze respecteren.

Ons privacybeleid is van toepassing op alle diensten die wij als Kinderopvang Wageningen aanbieden. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u een overeenkomst met ons aan, waarmee u aangeeft kennis te hebben genomen van ons privacybeleid en hiermee in te stemmen. Onze medewerkers gaan zorgvuldig met uw gegevens om en houden zich aan de geheimhoudingsplicht.

U vindt het volledige privacybeleid hier.

© Kinderopvang Wageningen 2021